Beleidsplan 2017

Beleidsplan 2017 van de stichting Faridpur

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Faridpur voor het kalenderjaar 2017. In dit plan vindt u informatie over de samenstelling van het bestuur en de taakverdeling, onze bereikbaarheid, onze algemene doelstelling, de activiteiten die wij voornemens zijn te ontplooien in het jaar 2017, de fondsenwerving, het beheer en de besteding van de gelden.
De Stichting Faridpur is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan onze Stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Stichting Faridpur is een door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) erkende Stichting.

1. Samenstelling Bestuur

De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2017.
• dhr. Jos Nijkrake, voorzitter, Cornelis Wielsmastraat 3, 9061 AN Gytsjerk
• mevr. Ankie Galama, secretaris, Dr.Kijlstraweg 24, 9063 JC Mûnein
• dhr. Dick van der Duyn Schouten, penningmeester, Suder Spaerlan 10, 9061 BJ Gytsjerk
• dhr. Cees Spronk, bestuurslid, Wynzerdyk 43, 9062 GP Oentsjerk
• Vacature bestuurslid Fondsenwerving

In 2016 zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden en er is nog één vacature. Het bestuur wordt voor zijn werkzaamheden niet bezoldigd. De Stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur als geheel heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beleid en de uitvoering van dat beleid. In 2017 gaan twee bestuursleden op eigen kosten mee met de medische missies in Bangladesh en Nigeria (één naar Bangladesh en één naar Nigeria).

Jos Nijkrake Voorzitter

• Het voorbereiden en leiden van de vergaderingen
• Het onderhouden van externe contacten, in het bijzonder met DVDW (Dokters van de Wereld) en CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving)
• Het opstellen van het jaarverslag en beleidsplan

Ankie Galama Secretaris

• Het maken van de agenda voor de bestuursvergaderingen
• Het maken van de notulen van de bestuursvergaderingen
• Het maken van het jaarlijks infobulletin
• Het bijhouden van de eigen website en de websites van CBF, Geef.nl en Fredon
• Het beheren van de in- en uitgaande post en mail

Dick van der Duijn Schouten Penningmeester

• Het verzorgen van de boekhouding van Faridpur
• Het opstellen van de jaarbegroting
• Het (laten) opstellen van het financiële jaarverslag
• Het beheer van de bankrekeningen
• Het verrichten van de betalingen
• Het versturen van de bedankbrieven aan daarvoor in aanmerking komende donateurs

Cees Spronk Algemeen bestuurslid

• Het coördineren van projecten HCH (Holland Children House) en de scholen
• Het organiseren van de chirurgische missies
• Het geven van presentaties over de Stichting Faridpur
• Fondsenwerving voortvloeiende uit de presentaties.
• Het onderhouden van de contacten met Interplast Holland en Dokters van de Wereld.

Vacature Bestuurslid Fondsenwerving.

Zolang deze vacature niet ingevuld is, rekenen alle bestuursleden zich de fondsenwerving tot taak.

2. Bereikbaarheid van de Stichting

• Mevr. Ankie Galama, secretariaat bestuur, Dr. Kijlstraweg 24, 9063 JC Mûnein
• E-mail: info@faridpur.nl
• Zie ook onze website: www.faridpur.nl

3. Doelstelling van de Stichting Faridpur

De Stichting Faridpur helpt kansarme kinderen en gehandicapten een toekomst op te bouwen door middel van huisvesting, scholing en correctieve chirurgie.
Stichting Faridpur is actief in Faridpur/Bangladesh en in Mangu/Nigeria. De Stichting steunt de medische en de sociale projecten in Faridpur en Mangu. De Stichting Faridpur stelt zich ten doel alle giften volledig ten goede te laten komen aan degenen, voor wie de giften bedoeld zijn.

4. Activiteiten in het jaar 2017

Faridpur/Bangladesh

Medische missie
In de planning voor 2017 staat één medische missie naar Faridpur. Deze missie organiseren we in nauwe samenwerking met de Faridpur Welfare Foundation (FWF), onze partner in Faridpur, en Stichting Interplast Holland. FWF betaalt de kosten van huisvesting van de leden van de missie. Dokters van de Wereld draagt bij in de reiskosten en de kosten van het medisch materiaal.

Sociale missie
FWF is verder verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van het Holland Children House (HCH) met de bijbehorende basisschool en de school voor beroepsonderwijs (Vocational Training Center) in Faridpur. Onze stichting verwerft gelden voor de exploitatie van dit project.

Mangu/ Nigeria

Medische missie
Wij organiseren twee missies naar COCIN Hospital and Rehabilitation Centre in Mangu: één in maart en één in oktober 2017. We werken hierin samen met de Stichting Interplast Holland. Deze Stichting betaalt de reiskosten van de leden van de missie en de kosten voor het medische materiaal. Onze Stichting draagt bij in de ziekenhuiskosten van de patiënten:
€ 50,- per operatie.

Met steun van Interplast Holland zijn we in 2016 een preventie- en behandelingsprogramma gestart ter bestrijding van de nog immer veel voorkomende brandwonden. We doen dat vanuit het brandwondencentrum dat met onze steun in 2015 operationeel is geworden.
In oktober 2016 is er overleg gevoerd over de bouw van een nieuw laboratorium bij het ziekenhuis en een vernieuwing van de inventaris. Voor het jaar 2017 hebben wij voor de nieuwbouw € 20.000,- in de begroting opgenomen en € 8000,- voor de vervanging van de inventaris.

Sociale missie
Op verzoek en voor zover we ons dat financieel kunnen permitteren ondersteunen we verder speciale projecten op sociaal en/of educatief terrein.

5. Werving van gelden

De Stichting verwerft inkomsten door:
• Het houden van presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten
• Giften van donateurs, fondsen, organisaties, stichtingen, kerkgenootschappen, bedrijven en particulieren
Ons streven is er elk jaar op gericht om aan het eind van het jaar te beschikken over een bedrag dat gelijk is aan de uitgaven van het aflopende boekjaar. Op die manier bereiken we dat er geen grote fluctuaties zitten in de bedragen die we jaarlijks beschikbaar stellen.
In het jaar 2017 zullen we een verhoogde inspanning plegen om te bereiken dat onze inkomsten gelijk blijven aan het hoge peil van inkomsten van de achter ons liggende jaren.

6. Het beheer van de gelden

De Stichting Faridpur besteedt het geld zoveel mogelijk aan de doelen die ze zich gesteld heeft. De indirecte kosten zijn minimaal; ze hebben louter betrekking op uitgaven voor de bankadministratie en goedkeuring van de jaarrekening. Het bestuur declareert geen reiskosten of andere onkosten. De rentebaten worden toegevoegd aan het vermogen. Alle opbrengsten worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.

7. De besteding van de gelden

Faridpur/ Bangladesh

Voor de exploitatie van het HCH in 2017 heeft onze Stichting in december 2016 €35.000,- beschikbaar gesteld. We streven ernaar dat het HCH minder afhankelijk wordt van onze structurele bijdrage in de exploitatie. Daartoe zullen we in 2017 projecten ondersteunen die het HCH perspectief bieden op eigen inkomsten. In het bijzonder denken we hierbij aan het pootaardappelenproject.

Mangu/ Nigeria

De Stichting draagt bij aan de ziekenhuiskosten voor de patiënten die geopereerd worden tijdens de missies: €50,- per operatie.

8. De begroting 2017

Inkomsten 2017

Donaties kindertehuis (HCH) Faridpur 35.000
Donaties school Mangu (Nig) 5.000
Donaties medisch werk Mangu 10.000
Donaties Brandwondencentrum Mangu 800
Donaties Laboratorium Ziekenhuis Mangu 28.000
Rente internetspaarrekening 200
Algemene donaties 5.000
Totaal inkomsten 84.000

Uitgaven 2017

Kosten kindertehuis (HCH) Faridpur 35.000
Bijdrage onderwijs en voorzieningen School Mangu 5.000
Bijdrage operaties Mangu 10.000
Bijdrage Brandwondencentrum Mangu 800
Nieuwbouw Laboratorium Ziekenhuis Mangu 20.000
Inventaris Laboratorium Mangu 8.000
Administratieve kosten 600
Bankkosten 200
Onvoorzien ca 5 % 4.400
Totaal uitgaven 84.000

9. Tot slot

In het jaarverslag 2016 zal het bestuur gedetailleerd verantwoording afleggen over de besteding van de gelden in het betreffende kalenderjaar. Dit jaarverslag wordt geplaatst op de website van Stichting Faridpur.

Oentsjerk, 28 december 2016

Bestuur Stichting Faridpur
Jos Nijkrake (voorzitter)