Beleidsplan 2014

Beleidsplan 2014 van de Stichting Faridpur

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Faridpur voor het kalenderjaar 2014. In dit plan vindt u informatie over de samenstelling van het bestuur, onze bereikbaarheid, onze algemene doelstelling, de activiteiten die wij voornemens zijn te ontplooien in het jaar 2014, de werving, het beheer en de besteding van de gelden.

De stichting Faridpur is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ). Zij wil deze status gaarne behouden na 1 januari 2014. Mede daarom heeft het bestuur dit Beleidsplan voor het komende jaar vastgesteld.

Graag verwijzen wij geïnteresseerden naar onze website: www.faridpur.nl. Op deze website treft u verslagen aan van de missies die in het afgelopen jaar zijn georganiseerd. Verder treft u daar ook het jaarverslag 2012 aan.

1. Samenstelling Bestuur

De samenstelling van het bestuur was in 2013 als volgt:

  • Jos Nijkrake, voorzitter, Cornelis Wielsmastraat 3, 9061 AN Gytsjerk
  • Thea Booijink- van Raaij, secretaris, Staniasingel 16, 9062 GM Oentsjerk
  • Liny Roodhof- Swaagman, penningmeester, Heemstrasingel 48, 9062 GH Oentsjerk
  • Neeltje Spronk- Mulder, PR en fondsenwerving, Wynzerdyk 43, 9062 GP Oentsjerk
  • Jeltje Geense- Doeleman, lid bestuur, Zevenhuizen 5, 9064 DE Aldsjerk
  • Annemiek van der Venis, lid bestuur, Kerkweg 1, 6974 AM Leuvenheim

Het bestuur wordt voor zijn werkzaamheden niet bezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst.

2. Bereikbaarheid van de Stichting

– Neeltje Spronk, Wynzerdyk 43, 9062 GP Oentsjerk, Telefoon: 058-256 2029.
– Thea Booijink- van Raaij, secretaris, Staniasingel 16, 9062 GM Oentsjerk.
– E-mail: info@faridpur.nl
– RSIN: 810064522

3. Doelstelling van de stichting Faridpur

De Stichting Faridpur helpt kansarme kinderen en gehandicapten een toekomst op te bouwen door middel van huisvesting, scholing en correctieve chirurgie.

Stichting Faridpur is actief in Faridpur in Bangladesh en in Mangu in Nigeria. De stichting steunt de medische en de sociale projecten in Faridpur en Mangu van Cees en Neeltje Spronk. De stichting Faridpur stelt zich ten doel alle giften ten goede te laten komen aan degenen, voor wie de giften bedoeld zijn.

4. Activiteiten in het jaar 2014

In het jaar 2014 zijn we voornemens om één medische missie naar Faridpur te organiseren in februari 2014. Daarnaast organiseren we twee missies naar Mangu in Nigeria in maart en oktober 2014.

Bij de missie naar Faridpur in februari werken we samen met de organisatie Dokters van de Wereld. Deze organisatie neemt de reiskosten van deze missie voor haar rekening. Daarnaast werken we samen met de Welfare Foundation Faridpur (WFF ). De WFF is een belangrijke samenwerkingspartner voor ons in Bangladesh. Zij financiert de kosten van huisvesting voor de delegatie in februari 2014. Daarnaast is WFF verantwoordelijk voor de exploitatie van het Holland Children House (HCH) in Faridpur.

Bij de missies naar Mangu werken we samen met de Stichting Interplast. Deze stichting betaalt de reiskosten van de delegaties van de beide missies.

In 2013 zijn er voorbereidingen getroffen voor de inrichting van een nieuw Brandwondencentrum in Mangu. De verwachting is dat dit Brandwondencentrum operationeel wordt in de loop van 2014.

5. Werving van gelden

De stichting verwerft inkomsten door:

  • Het houden van presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten.
  • Het organiseren van een Kerstfair en een tuinfair.
  • Giften van donateurs.
  • Bijdragen van fondsen en organisaties.

Per 31 december 2012 had de Stichting een saldo van 116.775,12 euro.

6. Het beheer van de gelden

De Stichting Faridpur besteedt zoveel mogelijk het geld aan de doelen die het zich gesteld heeft. De indirecte kosten zijn minimaal. Ze hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie en goedkeuring jaarrekening. Het bestuur declareert geen reiskosten of andere onkosten. De rentebaten worden toegevoegd aan het vermogen.

Alle opbrengsten worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen. Het bestuur streeft ernaar de gelden zo precies mogelijk te besteden aan de doelen, waarvoor geld geworven is.

7. De besteding van de gelden

In het boekjaar 2013 heeft de Stichting fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van een Brandwondencentrum in Mangu/ Nigeria en de bouw van een vierde vleugel van het zogeheten Holland Children House (HCH ) in Faridpur/ Bangladesh. Met de bouw van het Brandwondencentrum was een bedrag gemoeid van 31.475 euro. Daarnaast is voor de bouw van het vierde gebouw bij het HCH eenmalig een bedrag van 25.000 euro beschikbaar gesteld.

Voor de exploitatie van het HCH heeft onze stichting in 2012 35.000 euro beschikbaar gesteld.

Verder draagt de stichting bij in de kosten van de operaties, die tijdens de missies naar Nigeria worden uitgevoerd. Incidenteel wordt op kleine schaal bijgedragen aan kosten van de beide scholen in Faridpur en Mangu. Zo heeft onze stichting in 2012 een bedrag van 16.000 euro uitgetrokken voor de bouw van een omheining om het HCH.

In het jaarverslag 2013 zal het bestuur gedetailleerd verantwoording afleggen voor de besteding van de gelden in het betreffende kalenderjaar. Dit jaarverslag wordt geplaatst op de website van de stichting.

Bestuur Stichting Faridpur

J. M. L. Nijkrake

Voorzitter