Beleidsplan 2015

Beleidsplan 2015 van de stichting Faridpur

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Faridpur voor het kalenderjaar 2015. In dit plan vindt u informatie over de samenstelling van het bestuur, onze bereikbaarheid, onze algemene doelstelling, de activiteiten die wij voornemens zijn te ontplooien in het jaar 2015, de werving, het beheer en de besteding van de gelden.

De stichting Faridpur is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

1. Samenstelling Bestuur

De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2015:

  • Jos Nijkrake, voorzitter, Cornelis Wielsmastraat 3, 9061 AN Gytsjerk
  • Thea van Raaij, secretaris, Frisiastate 74, 9062 GZ Oentsjerk
  • Liny Roodhof- Swaagman, penningmeester, Heemstrasingel 48, 9062 GH Oentsjerk
  • Neeltje Spronk- Mulder, PR en fondsenwerving, Wynzerdyk 43, 9062 GP Oentsjerk
  • Jeltje Doeleman, lid bestuur, Zevenhuizen 5, 9064 DE Aldtsjerk

Het bestuur wordt voor zijn werkzaamheden niet bezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst.

2. Bereikbaarheid van de Stichting

– Neeltje Spronk, Wynzerdyk 43, 9062 GP Oentsjerk, Telefoon: 058-256 2029.
– Thea Van Raaij, secretaris, Frisiastate 74, 9062 GZ Oentsjerk.
– E-mail: info@faridpur.nl
– RSIN: 810064522

3. Doelstelling van de stichting Faridpur

De Stichting Faridpur helpt kansarme kinderen en gehandicapten een toekomst op te bouwen door middel van huisvesting, scholing en correctieve chirurgie.

Stichting Faridpur is actief in Faridpur in Bangladesh en in Mangu in Nigeria. De stichting steunt de medische en de sociale projecten in Faridpur en Mangu van Cees en Neeltje Spronk. De stichting Faridpur stelt zich ten doel alle giften ten goede te laten komen aan degenen, voor wie de giften bedoeld zijn.

4. Activiteiten in het jaar 2015

Faridpur/Bangladesh

In het jaar 2015 zijn we voornemens om één medische missie naar Faridpur te organiseren in februari 2015. Deze missie organiseren we in samenwerking met de Faridpur Welfare Foundation (FWF), onze partner in Faridpur, en met Dokters van de Wereld. FWF betaalt de kosten van huisvesting van de leden van de missie en Dokters van de Wereld de reiskosten en het medisch materiaal. Beide organisaties participeren actief in de realisatie van de missie.

Daarnaast zamelen wij geld in voor de exploitatie van het kindertehuis van de stichting in Faridpur, het Holland Children House (HCH). FWF is verantwoordelijk voor de organisatie van het HCH.

Mangu/Nigeria

Wij organiseren twee missies naar Mangu: één in maart en één in oktober 2015. We werken hierin samen met de Stichting Interplast. De Stichting Interplast betaalt de reiskosten van de delegaties en de kosten voor het medische materiaal. De ziekenhuiskosten van de geopereerde patienten worden betaald door de Stichting Faridpur, daarvoor zamelen we ook in 2015 geld in.

In 2015 zullen we tevens geld inzamelen voor de renovatie van de polikliniek van het brandwondencentrum en voor nieuwe plafonds in de zes lokalen van de school.

5. Werving van gelden

De stichting verwerft inkomsten door:

  • Het houden van presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten.
  • Het organiseren van een tuin- en een kerstfair.
  • Giften van donateurs.
  • Bijdragen van fondsen, organisaties en particulieren.

Per 31 december 2014 heeft de Stichting een saldo van 55.000 euro.

6. Het beheer van de gelden

De Stichting Faridpur besteedt zoveel mogelijk het geld aan de doelen die ze zich gesteld heeft. De indirecte kosten zijn minimaal; ze hebben louter betrekking op uitgaven voor de bankadministratie en goedkeuring van de jaarrekening. Het bestuur declareert geen reiskosten of andere onkosten. De rentebaten worden toegevoegd aan het vermogen.

Alle opbrengsten worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen. Het bestuur streeft ernaar de gelden zo precies mogelijk te besteden aan de doelen, waarvoor geld geworven is.

7. De besteding van de gelden

Faridpur/Bangladesh

Voor de exploitatie van het HCH in 2015 heeft onze stichting in december 2014 35.000 euro beschikbaar gesteld. Het ligt in het voornemen om dit bedrag gedurende het boekjaar 2015 met 10.000 euro te verhogen.

Mangu/ Nigeria

De stichting draagt bij aan de ziekenhuiskosten voor de patiënten die geopereerd worden tijdens de missies.
In het jaarverslag 2014 zal het bestuur gedetailleerd verantwoording afleggen over de besteding van de gelden in het betreffende kalenderjaar. Dit jaarverslag wordt geplaatst op de website van de stichting.

8. Begroting 2015

Begroting 2015.

Baten
Fondsenwerving € 65.000,-
Overige baten € 1.000,-
Totaal baten € 66.000,-

Lasten
Te besteden aan instellingen:
Ziekenhuiskosten Nigeria € 15.000,-
Brandwondencentrum Nigeria € 2.500,-
School en internaat Nigeria € 2.500,-

Kindertehuis Bangladesh € 45.000,-

Totaal lasten € 65.000,-

Bestuur Stichting Faridpur

J. M. L. Nijkrake, voorzitter