Beleidsplan 2016

Beleidsplan 2016 van de stichting Faridpur

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Faridpur voor het kalenderjaar 2016. In dit plan vindt u informatie over de samenstelling van het bestuur, onze bereikbaarheid, onze algemene doelstelling, de activiteiten die wij voornemens zijn te ontplooien in het jaar 2016, de fondsenwerving, het beheer en de besteding van de gelden.

De stichting Faridpur is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ). Giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

1. Samenstelling Bestuur

De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2016.

  • Jos Nijkrake, voorzitter, Cornelis Wielsmastraat 3, 9061 AN Gytsjerk
  • Thea van Raaij, secretaris, Frisiastate 74, 9062 GZ Oentsjerk
  • Dick van der Duyn Schouten, penningmeester, Suder Spaerlan 10, 9061 BJ Gytsjerk
  • Neeltje Spronk- Mulder, PR en fondsenwerving, Wynzerdyk 43, 9062 GP Oentsjerk

Het bestuur wordt voor zijn werkzaamheden niet bezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst.

2. Bereikbaarheid van de Stichting

– Neeltje Spronk, Wynzerdyk 43, 9062 GP Oentsjerk, Telefoon: 058-2562029.
– Thea Van Raaij, secretaris, Frisiastate 74, 9062 GZ Oentsjerk.
– RSIN: 810064522
– E-mail: info@faridpur.nl
– www.faridpur.nl

3. Doelstelling van de stichting Faridpur

De Stichting Faridpur helpt kansarme kinderen en gehandicapten een toekomst op te bouwen door middel van huisvesting, scholing en correctieve chirurgie.

Stichting Faridpur is actief in Faridpur in Bangladesh en in Mangu in Nigeria. De stichting steunt de medische en de sociale projecten in Faridpur en Mangu van Cees en Neeltje Spronk. De stichting Faridpur stelt zich ten doel alle giften ten goede te laten komen aan degenen, voor wie de giften bedoeld zijn.

4. Activiteiten in het jaar 2016

Faridpur/Bangladesh

In het jaar 2016 zijn we voornemens om één medische missie naar Faridpur te organiseren en wel in november 2016. Deze missie organiseren we in samenwerking met de Faridpur Welfare Foudation(FWF), onze partner in Faridpur, en met Dokters van de Wereld, gevestigd in Amsterdam. FWF betaalt de kosten van huisvesting van de leden van de missie en Dokters van de Wereld de reiskosten en het medisch materiaal. Beide organisaties participeren actief in de realisatie van de missie.

Daarnaast is FWF verantwoordelijk voor de organisatie van het Holland Children House (HCH) met de bijbehorende basisschool en de school voor beroepsonderwijs (Vocational Training Center) in Faridpur. Onze stichting verwerft gelden voor de exploitatie van dit gehele project.

Mangu/ Nigeria

Wij organiseren twee missies naar Mangu: één in maart en één in oktober 2016. We werken hierin samen met de Stichting Interplast. Deze stichting betaalt de reiskosten van de delegaties en de kosten voor het medische materiaal.De ziekenhuiskosten en de fysiotherapie voor de geopereerde patiënten betaalt de Stichting Faridpur; daarvoor zamelen we ook in 2016 geld in.

5. Werving van gelden

De stichting verwerft inkomsten door:

  • Het houden van presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten.
  • Giften van donateurs.
  • Bijdragen van fondsen, organisaties, stichtingen en particulieren.

Per 31 december 2015 beschikt onze stichting over een saldo van 63.817,92 euro.

6. Het beheer van de gelden

De Stichting Faridpur besteedt zoveel mogelijk het geld aan de doelen die ze zich gesteld heeft. De indirecte kosten zijn minimaal; ze hebben louter betrekking op uitgaven voor de bankadministratie en goedkeuring van de jaarrekening. Het bestuur declareert geen reiskosten of andere onkosten. De rentebaten worden toegevoegd aan het vermogen.

Alle opbrengsten worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen. Het bestuur streeft ernaar de gelden zo precies mogelijk te besteden aan de doelen, waarvoor het geld geworven is.

7. De besteding van de gelden

Faridpur/ Bangladesh

Voor de exploitatie van het HCH in 2016 heeft onze stichting in december 2015 35.000 euro beschikbaar gesteld.

Mangu/ Nigeria

De stichting draagt bij aan de ziekenhuiskosten voor de patiënten die geopereerd worden tijdens de missies.
In het jaarverslag 2015 zal het bestuur gedetailleerd verantwoording afleggen over de besteding van de gelden in het betreffende kalenderjaar. Dit jaarverslag wordt geplaatst op de website van de stichting.

Bestuur Stichting Faridpur
J. M. L. Nijkrake, voorzitter

8.Begroting 2016

Baten
Fondsenwerving € 60.000,-
Overige Baten € 1.000,-

Totaal baten € 61.000,-

Lasten
Besteed aan instellingen

Bangladesh
Kindertehuis € 35.000,-
Onderwijs Kindertehuis € 10.000,-

Nigeria
Ziekenhuiskosten € 12.500,-
Brandwondencentrum € 2.500,-
School/Internaat € 1.000,-

Totaal lasten € 61.000,-