Beleidsplan 2018

Beleidsplan 2018 van de Stichting Faridpur
Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Faridpur voor het kalenderjaar 2018. In dit plan vindt u informatie over de samenstelling van het bestuur en de taakverdeling, onze bereikbaarheid, onze algemene doelstelling, de activiteiten die wij voornemens zijn te ontplooien in het jaar 2018, de fondsenwerving, het beheer en de besteding van de gelden.
De Stichting Faridpur is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan onze Stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Stichting Faridpur is een door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) erkende Stichting.

 1. Samenstelling en taakverdeling Bestuur
  De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2018.
 • Jos Nijkrake, voorzitter, Cornelis Wielsmastraat 3, 9061 AN Gytsjerk
 • Ankie Galama, secretaris, Dokter Kijlstraweg 24, 9063 JC Mûnein
 • Dick van der Duyn Schouten, penningmeester, Suder Spaerlan 10, 9061 BJ Gytsjerk
 • Cees Spronk, bestuurslid, Wynzerdyk 43, 9062 GP Oentsjerk
 • Mevrouw Greetje Ypma-Bakker, bestuurslid, Jentjemar 1, Leeuwarden

In 2017 is één nieuw bestuurslid aangetreden in de vacature Fondsenwerving: mevrouw Greetje Ypma-Bakker. Het bestuur wordt voor zijn werkzaamheden niet bezoldigd. De Stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur als geheel heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beleid en de uitvoering van dat beleid.

Taakverdeling
Jos Nijkrake Voorzitter
Het voorbereiden en leiden van de vergaderingen
Het onderhouden van externe contacten, in het bijzonder met DvdW (Dokters van de Wereld) en CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving)
Het opstellen van het jaarverslag en beleidsplan

Ankie Galama Secretaris
Het maken van de agenda voor de bestuursvergaderingen
Het schrijven van de notulen van de bestuursvergaderingen
Het schrijven van het jaarlijks infobulletin
Het bijhouden van de eigen website en de websites van CBF, Geef.nl en Fredon
Het beheren van de in- en uitgaande post en mail

Dick van der Duijn Schouten Penningmeester
Het verzorgen van de boekhouding van Faridpur
Het opstellen van de jaarbegroting
Het (laten) opstellen van het financiële jaarverslag
Het beheer van de bankrekeningen
Het verrichten van de betalingen
Het versturen van de bedankbrieven aan daarvoor in aanmerking komende donateurs

Cees Spronk Algemeen bestuurslid
Het coördineren van projecten HCH (Holland Children House) en de scholen
Het organiseren van de chirurgische missies
Het geven van presentaties over de Stichting Faridpur
Fondsenwerving voortvloeiende uit de presentaties.
Het onderhouden van de contacten met Interplast Holland en Dokters van de Wereld.

Greetje Ypma- Bakker, algemeen bestuurslid.
Fondsenwerving

Bereikbaarheid van de Stichting
Ankie Galama, secretariaat bestuur, Dokter Kijlstraweg 24, 9063 JC Mûnein
E-mail: info@faridpur.nl
Zie ook onze website: faridpur.nl

Doelstelling van de stichting Faridpur
De Stichting Faridpur helpt kansarme kinderen en gehandicapten een toekomst op te bouwen door middel van huisvesting, scholing en correctieve chirurgie.
Stichting Faridpur is actief in Faridpur/Bangladesh en in Mangu/Nigeria. De Stichting steunt medische en sociale projecten in Faridpur en Mangu. De Stichting Faridpur stelt zich ten doel alle giften volledig ten goede te laten komen aan degenen, voor wie de giften bedoeld zijn.

Activiteiten in het jaar 2018

Faridpur/Bangladesh
Medische missie
In de planning voor 2018 staat één medische missie naar Faridpur. Deze missie organiseren we in nauwe samenwerking met de Faridpur Welfare Foundation (FWF), onze partner in Faridpur, en de stichting Interplast Holland. FWF betaalt de kosten van huisvesting van de leden van de missie. Interplast Holland draagt bij in de reiskosten en de kosten van het medisch materiaal.

Sociale missie
FWF is verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van het Holland Children House              (HCH) met de bijbehorende basisschool en de school voor beroepsonderwijs (Vocational Training  Center) in Faridpur. Onze stichting verwerft gelden voor de exploitatie van dit kindertehuis.

Mangu/ Nigeria
Medische missie
Wij organiseren twee missies naar COCIN Hospital and Rehabilitation Centre in Mangu: één in maart en één in oktober 2018. We werken hierin samen met de Stichting Interplast Holland. Deze Stichting betaalt de reiskosten van de leden van de missie en de kosten voor het medische materiaal.
Onze Stichting draagt bij in de ziekenhuiskosten van de patiënten: € 50,- per operatie.

Sociale missie
Op verzoek en voor zover we ons dat financieel kunnen permitteren ondersteunen we verder speciale projecten op sociaal en/of educatief terrein.

Werving van gelden
De Stichting verwerft inkomsten door:

 • Het houden van presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten
 • Giften van donateurs, fondsen, organisaties, stichtingen, kerkgenootschappen, bedrijven en particulieren

Ons streven is er elk jaar op gericht om aan het eind van het jaar te beschikken over een bedrag dat gelijk is aan de uitgaven van het aflopende boekjaar. Op die manier bereiken we dat er geen grote fluctuaties zitten in de bedragen die we jaarlijks beschikbaar stellen.

In het jaar 2018 zullen we ons opnieuw inspannen om te bereiken dat onze inkomsten gelijk blijven aan het hoge peil van inkomsten van de achter ons liggende jaren.

Het beheer van de gelden
De Stichting Faridpur besteedt het geld aan de doelen die ze zich gesteld heeft. De indirecte kosten zijn minimaal; ze hebben louter betrekking op uitgaven voor de bankadministratie en goedkeuring van de jaarrekening. Het bestuur declareert geen reiskosten of andere onkosten. De rentebaten worden toegevoegd aan het vermogen. Alle opbrengsten worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin de Stichting ze ontvangt.

De besteding van de gelden
Faridpur/ Bangladesh
Ook in het jaar 2018 zullen wij bijdragen in de exploitatie van het HCH. We streven ernaar dat het HCH minder afhankelijk wordt van onze structurele bijdrage in de exploitatie. Daartoe zullen we in 2018 bij voorrang projecten ondersteunen die het HCH  perspectief bieden op eigen inkomsten.

Mangu/ Nigeria
De Stichting draagt bij aan de ziekenhuiskosten voor de patiënten die geopereerd worden tijdens de missies: €50,- per operatie.

De begroting 2018

  2017 2017 2018 2018
Begroting Realisatie Begroting Balans
Inkomsten Euro     Nu beschikbaar
Donaties Kindertehuis (HCH) 35.000 50.102,02 45.000
Donaties school Mangu (Nig)   3.000 3.520 3.500
Donaties medisch werk Mangu 10.000 22.614 10.000
Donaties Brandwondencentrum Mangu      800 P.M.
Donaties Laboratorium Ziekenhuis Mangu 28.000 28.007,02
Rente internetspaarrekening      200 10,98 P.M.
Algemene donaties   5.000 10.824,24 8.000
Totaal inkomsten 82.000 115.078,26 66.500  
Uitgaven
Kosten kindertehuis Faridpur 35.000 45.000,00 45.000 52.129,77
Bijdrage onderwijs School Mangu   3.000 4.250,00 15.000 1.137,96
Medisch werk Mangu 10.000 18.315,77 10.000 15.726,96
Poor Patients Fund 2.000
Bijdrage Brandwondencentrum Mangu      800 1.000
Nieuwbouw Laboratorium Ziekenhuis Mangu 20.000 18.000 2.007  2.007,02
Inventaris Laboratorium Mangu   8.000 8.000 8.000,00
Administratieve kosten/ Exploitatie      600 41,67 500
Bankkosten      200 191,80 220  
Algemene bestemming 150 11.267,75
Onvoorzien ca 5 %   4.400 3.000
Totaal uitgaven 82.000 85.799,24 86.877    90.269,46

 Toelichting op de begroting 2018

Onze stichting overweegt om in 2018 eenmalig aan de school in Mangu een bedrag van €15.000,- toe te kennen. Het betreft hier de salarissen van de leerkrachten. We hebben de verwachting dat het ziekenhuis en de overheid komend boekjaar geen salarissen zullen betalen. Vanaf 2019 verwachten we dat de Nigeriaanse Overheid de salarissen weer betaalt. De definitieve toekenning van het bedrag van €15.000 is onder voorbehoud van een correcte specificatie door de school.

 1. Tot slot
  Dit Beleidsplan 2018 is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 januari 2018.  Na vaststelling van de definitieve tekst publiceren we dit beleidsplan op onze website.

Oentsjerk, 18 januari 2018

Bestuur Stichting Faridpur
Jos Nijkrake, Voorzitter